ក្លឹបកំសាន្តឯកជន/Private Club

We provide you with top 10 private club services of China. Here you can do business and social activities with high-end contacts in China.


ក្លឹបកំសាន្តឯកជន-យើងខ្ញុំផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវសេវាកម្មក្លឹបកំសាន្តឯកជនកំពូលទាំង10នៅក្នុងប្រទេសចិន។នៅទីនេះ,លោកអ្នកអាចធ្វើអាជីវកម្មនិងសកម្មភាពសង្គមដោយមានទំនាក់ទំនងអ្នកលំដាប់នៅក្នុងប្រទេសចិន។

Private Club - We provide you with top 10 private club services of China. Here you can do business and social activities with high-end contacts in China.

WORKING HOURS

TIME 9:00-18:00