ក្លឹបទូកកំសាន្ត/Yacht Club

We provide you with the services of the top 12 yacht clubs of China. Here you can experience another new lifestyle. Here is also a business platform that interacts with the top society in China.ក្លឹបទូកកំសាន្ត-យើងខ្ញុំផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវសេវាកម្មទូកកំសាន្តកំពូលទាំង12នៅក្នុងប្រទេសចិន។នៅទីនេះ,លោកអ្នកអាចឆ្លងកាត់របៀបរស់នៅក្នុងឆាកជីវិតថ្មីមួយទៀត។នៅទីនេះវាក៏ជាវេទិកាជំនួញមួយដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយសង្គមកំពូលនៅក្នុងប្រទេសចិន។

Yacht Club - We provide you with the services of the top 12 yacht clubs of China. Here you can experience another new lifestyle. Here is also a business platform that interacts with the top society in China.


WORKING HOURS

TIME 9:00-18:00