កីឡាវាយកូនគោល/Golf

We provide you with top 10 golf course services of China. Different courses can bring you extraordinary experience.


កីឡាវាយកូនគោល-យើងខ្ញុំផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវសេវាកម្មទីលានកូនគោលកំពូលទាំង10នៅក្នុងប្រទេសចិន។ទីលានផ្សេងៗគ្នាអាចនាំមកជូនលោកអ្នកនូវបទពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យថែមទៀតផង។

Golf - We provide you with top 10 golf course services of China. Different courses can bring you extraordinary experience.


WORKING HOURS

TIME 9:00-18:00